VPS 20 GB

Bắt đầu từ
75,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 1 x Intel Platinum 8163
  RAM: 1 GB DDR4
  Disk: 20 GB SSD ENT
  Tốc độ mạng: 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /64 IPv6.
  Firewall Anti-DDoS Pro lên đến 40 GBps.
  Hoàn tiền trong 72h đầu tiên nếu không hài lòng!

VPS 25 GB

100,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 1 x Intel Platinum 8163
  RAM: 2 GB DDR4
  Disk: 25 GB SSD ENT
  Tốc độ mạng: 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /64 IPv6.
  Firewall Anti-DDoS Pro lên đến 40 GBps.
  Hoàn tiền trong 72h đầu tiên nếu không hài lòng!

VPS 30 GB

140,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 2 x Intel Platinum 8163
  RAM: 2 GB DDR4
  Disk: 30 GB SSD ENT
  Tốc độ mạng: 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /64 IPv6.
  Firewall Anti-DDoS Pro lên đến 40 GBps.
  Hoàn tiền trong 72h đầu tiên nếu không hài lòng!

VPS 40 GB

180,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 2 x Intel Platinum 8163
  RAM: 4 GB DDR4
  Disk: 40 GB SSD ENT
  Tốc độ mạng: 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /64 IPv6.
  Firewall Anti-DDoS Pro lên đến 40 GBps.
  Hoàn tiền trong 72h đầu tiên nếu không hài lòng!

VPS 45 GB

220,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 2 x Intel Platinum 8163
  RAM: 6 GB DDR4
  Disk: 45 GB SSD ENT
  Tốc độ mạng: 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /64 IPv6.
  Firewall Anti-DDoS Pro lên đến 40 GBps.
  Hoàn tiền trong 72h đầu tiên nếu không hài lòng!

VPS - 2 - 4 - 60

200,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 2 x Intel Platinum 8163
  RAM: 4 GB DDR4
  Disk: 60 GB SSD ENT
  Tốc độ mạng: 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /64 IPv6.
  Firewall Anti-DDoS Pro lên đến 40 GBps.
  Hoàn tiền trong 72h đầu tiên nếu không hài lòng!

VPS 3 vCPU - 3 gb Ram

210,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 3 x Intel Platinum 8163
  RAM: 3 GB DDR4
  Disk: 35 GB SSD ENT
  Tốc độ mạng: 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /64 IPv6.
  Firewall Anti-DDoS Pro lên đến 40 GBps.
  Hoàn tiền trong 72h đầu tiên nếu không hài lòng!

VPS 50 GB

270,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 3 x Intel Platinum 8163
  RAM: 6 GB DDR4
  Disk: 50 GB SSD ENT
  Tốc độ mạng: 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /64 IPv6.
  Firewall Anti-DDoS Pro lên đến 40 GBps.
  Hoàn tiền trong 72h đầu tiên nếu không hài lòng!

VPS 65 GB

320,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 4 x Intel Platinum 8163
  RAM: 6 GB DDR4
  Disk: 65 GB SSD ENT
  Tốc độ mạng: 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /64 IPv6.
  Firewall Anti-DDoS Pro lên đến 40 GBps.
  Hoàn tiền trong 72h đầu tiên nếu không hài lòng!

VPS 60 GB

280,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 4 x Intel Platinum 8163
  RAM: 4 GB DDR4
  Disk: 60 GB SSD ENT
  Tốc độ mạng: 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /64 IPv6.
  Firewall Anti-DDoS Pro lên đến 40 GBps.
  Hoàn tiền trong 72h đầu tiên nếu không hài lòng!

VPS 70 GB

360,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 4 x Intel Platinum 8163
  RAM: 8 GB DDR4
  Disk: 70 GB SSD ENT
  Tốc độ mạng: 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /64 IPv6.
  Firewall Anti-DDoS Pro lên đến 40 GBps.
  Hoàn tiền trong 72h đầu tiên nếu không hài lòng!

VPS 80 GB

520,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 4 x Intel Platinum 8163
  RAM: 16 GB DDR4
  Disk: 80 GB SSD ENT
  Tốc độ mạng: 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /64 IPv6.
  Firewall Anti-DDoS Pro lên đến 40 GBps.
  Hoàn tiền trong 72h đầu tiên nếu không hài lòng!

VPS 100 GB

620,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 6 x Intel Platinum 8163
  RAM: 16 GB DDR4
  Disk: 100 GB SSD ENT
  Tốc độ mạng: 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /64 IPv6.
  Firewall Anti-DDoS Pro lên đến 40 GBps.
  Hoàn tiền trong 72h đầu tiên nếu không hài lòng!

VPS 150 GB

720,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 8 x Intel Platinum 8163
  RAM: 16 GB DDR4
  Disk: 150 GB SSD ENT
  Tốc độ mạng: 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /64 IPv6.
  Firewall Anti-DDoS Pro lên đến 40 GBps.
  Hoàn tiền trong 72h đầu tiên nếu không hài lòng!

VPS 200 GB

1,440,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 16 x Intel Platinum 8163
  RAM: 32 GB DDR4
  Disk: 200 GB SSD ENT
  Tốc độ mạng: 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /64 IPv6.
  Firewall Anti-DDoS Pro lên đến 40 GBps.
  Hoàn tiền trong 72h đầu tiên nếu không hài lòng!